13/01/2021 - 20:49

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Thời gian qua, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra tiến độ các công trình quan trọng, trực tiếp chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Ðồng thời, giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đưa tiêu chí giải ngân vốn đầu tư công vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với các chủ đầu tư vào cuối năm 2020.

Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã phối hợp đề nghị các chủ đầu tư xử lý vi phạm đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm triển khai thi công; trường hợp cần thiết báo cáo đề xuất trình UBND thành phố biện pháp chế tài để răn đe. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, thiết kế, thi công; rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động và yêu cầu các nhà thầu xây dựng công trình lập kế hoạch tiến độ gởi chủ đầu tư, tổ giám sát để theo dõi theo đúng quy định; kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và chất lượng; thực hiện thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định... Các cơ quan có liên quan bố trí nhân lực đầy đủ, sớm hoàn thành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng, tạo tiền đề để triển khai dự án đúng tiến độ; giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ...

Mặc dù Thường trực Thành ủy đã ban hành nhiều thông báo kết luận, các Ban HÐND thành phố đã báo cáo kết quả giám sát, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí, nhưng kết quả giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Do công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực thi công của một số nhà thầu còn yếu; các chủ đầu tư chưa thực hiện các hình thức chế tài, xử lý vi phạm đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng...

Chia sẻ bài viết