11/06/2024 - 19:33

Ðề nghị có giải pháp hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn thành phố 

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp hạn chế rác thải nhựa, vì rất khó phân hủy. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp hạn chế rác thải nhựa. Ðồng thời tham mưu đề xuất UBND thành phố về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có Công văn số 1216/STNMT-CCBVMT ngày 15-4-2024 về việc tiếp tục công tác tuyên truyền phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2024. Công văn đã được gửi đến các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Qua đó, tiếp tục duy trì tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 175/QÐ-TTg ngày 5-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án “Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Chia sẻ bài viết