18/06/2024 - 20:10

Ðề nghị có chính sách hỗ trợ học phí

Cử tri các quận, huyện tiếp tục đề nghị có chính sách hỗ trợ học phí nhằm tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NÐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NÐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HÐND ngày 9-4-2024 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức học phí từ năm học 2023-2024 bằng với mức học phí năm học 2021-2022.

Theo đó, mức đóng học phí của học sinh mầm non ở quận là 71.000 đồng/học sinh/tháng, ở huyện 32.000 đồng/học sinh/tháng; mức đóng học phí của học sinh THCS ở quận là 65.000 đồng/học sinh/tháng, ở huyện 33.000 đồng/học sinh/tháng; mức đóng học phí của học sinh THPT ở quận là 75.000 đồng/học sinh/tháng, ở huyện 43.000 đồng/học sinh/tháng.

Ðây là mức học phí phù hợp với khả năng đóng học phí của người dân. Bên cạnh đó, trẻ em, học sinh, học viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 81/2021/NÐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định.

Chia sẻ bài viết