15/08/2023 - 11:00

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១៥/៨/២០២៣ នគរ​បាល​ឃុំ​ផ្តល់​វិញ្ញា​បនត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ គ្រប់​គ្រង​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម

រដ្ឋា​ភិបាល​ ទើប​ចេញ​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​៥៦/​២០២៣/​NĐ-CP ធ្វើ​វិសោ​ធន​កម្ម​មាត្រា​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​៩៦/២០១៦/​NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​០១/៧/​២០១៦ កំ​ណត់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ចំ​ពោះ​មុខ​របរ​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​វិនិ​យោគ​ ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ត្រូវ​មាន​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ។

រូប​ថត​ជា​ឧទា​ហរណ៍។

ក្នុង​នោះ​ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​៥៦/២០២៣​/NĐ-CP​ បំ​ពេញ​បន្ថែម​សមត្ថ​កិច្ច​ផ្តល់​វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​និង​គ្រប់​គ្រង​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​ដល់​នគរ​បាល​ថ្នាក់​ឃុំ។ ជាក់​ស្តែង​ នគរ​បាល​ថ្នាក់​ឃុំ​ទទួល​បន្ទុក​ផ្តល់​វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​និង​គ្រប់​គ្រង​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​ រួម​មាន៖ មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​សេវា​កម្ម​ស្នាក់​នៅ​ដែល​មាន​បន្ទប់​ក្រោម​១០ មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ឧស្ម័ន គឺ​ជា​គ្រួសារ​អា​ជីវ​កម្ម​។

មុន​នេះ​ មាត្រា​២៤​នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​៩៦/ ២០២៣/​NĐ-CP ចែង​ត្រឹម​តែ​សមត្ថ​កិច្ច​ផ្តល់​វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​និង​គ្រប់​គ្រង​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​ ចំ​ពោះ​នគរ​បាល​ថ្នាក់​ស្រុក​ ការិ​យា​ល័យ​ប៉ូលិស​គ្រប់​គ្រង​ រដ្ឋ​បាល​ខាង​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សង្គម​នគរ​បាន​ខេត្ត​ ក្រុង​នានា​ នាយដ្ឋាន​ប៉ូលិស​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​បាល​ ខាង​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សង្គម​ក្រសួង​នគរ​បាល។

វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​ ជា​ទម្រង់​ឯក​សារ​ក្រ​ដាស ឬ​ឯក​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក។

ក្រៅ​ពី​នោះ​ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​៥៦/២០២៣​/NĐ-CP ថែម​ទាំង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញតិ្ត វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​ ជា​ទម្រង់​ឯក​សារ​ក្រ​ដាស ឬ​ឯក​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក មាន​តម្លៃ​គតិ​យុត្តិ​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែល។

ប្រ​សិន​បើ​មូល​ដ្ឋាន​អា​ជីវ​កម្ម​មាន​តម្រូវ​ការ​ គឺ​ផ្តល់​ទាំង​ឯក​សារ​ក្រ​ដាស​និង​ឯក​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក ពេល​ច្រក​ទ្វារ​អេឡិច​ត្រូនិក​សេវា​សាធា​រណៈ​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ព័ត៌​មាន​ដោះ​ស្រាយ​សំ​ណុំ​បែប​បទ​រដ្ឋ​បាល​របស់​ក្រ​សួង​នគរ​បាល​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំ​ណើ​ការ។

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ៥៦/២០២៣/​NĐ-CP មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១៥/៨/២០២៣។

វិញ្ញា​បន​បត្រ​គ្រប់​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​មុន​ថ្ងៃ​១៥/៨/២០២៣ នៅ​តែ​បន្ត​មាន​សុពល​ភាព​ប្រើ​ប្រាស់​; ករណី​ប្តូរ​ឬ​ផ្តល់​ឡើង​វិញ​ក្រោយ​ពី​ថ្ងៃ​១៥/៨/ ២០២៣ គឺ​អនុ​វត្ត​តាម​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ក្នុង​អនុ​ក្រឹត្យ​ថ្មី​នេះ​៕

                 យោង​៖ luatvietnam.vn-មុនី

Chia sẻ bài viết