18/11/2012 - 21:25

Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

XÁC ĐỊNH ĐÚNG KHUYẾT ĐIỂM ĐỂ KHẮC PHỤC, TẠO SỰ CHUYỄN BIẾN THẬT SỰ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Giám đốc (BGĐ), Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), những vấn đề, nội dung kiểm điểm theo NQTW4 và gợi ý của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy được đưa ra phân tích, làm rõ. Đây là cơ sở quan trọng để tập thể và cá nhân BGĐ, Đảng ủy Sở khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu trên lĩnh vực TN&MT.  

* XÁC ĐỊNH ĐÚNG KHUYẾT ĐIỂM

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TN&MT thành phố.  

Tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, những ưu điểm nổi bật của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ được xác định là: quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị; chú trọng công tác đào tạo cán bộ; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ… Đảng ủy Sở cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm như: trước đây, một thời gian dài Đảng ủy chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt tư tưởng chưa thường xuyên dẫn đến trong 5 năm qua, Đảng bộ có 9 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật và rút kinh nghiệm; chưa kịp thời chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác mang tính nhạy cảm, có dư luận làm ảnh hưởng uy tín của Sở; việc sắp xếp vị trí công tác của một số CB chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho CB, ĐV trước đây chưa được quan tâm nên khi bổ nhiệm một số CB thiếu tiêu chuẩn về chính trị. Nhiều ý kiến cũng nhìn nhận, thời gian qua, đôi lúc Đảng ủy thiếu kiểm tra, giám sát nên một số CB, ĐV, CC, VC tu dưỡng, rèn luyện chưa tốt; một số CB, ĐV giữ mối liên hệ nơi cư trú chưa tốt phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong lãnh đạo của Đảng ủy chưa tập trung, chưa khoa học; giải quyết một số vụ việc CB, ĐV vi phạm chậm, chưa dứt điểm… Đối với cá nhân các đồng chí Thường trực Đảng ủy, khuyết điểm chủ yếu là dành thời gian đi cơ sở còn ít; xử lý công việc còn mang tính sự vụ, sự việc, chưa có chiến lược; chưa mạnh dạn, kiên quyết đấu tranh xây dựng nội bộ, phê bình cấp dưới; xử lý công việc đôi lúc còn nóng nảy…

Theo đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở TN&MT thành phố, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Song, chủ yếu là do một thời gian dài trước đây, Đảng ủy chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên một số CB, ĐV chưa có ý thức chấp hành tốt Quy định những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy không bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với thực tế, quy chế chi tiêu nội bộ chậm được ban hành, công tác đào tạo chưa căn bản, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Sở thay đổi liên tục, công tác đánh giá CB đôi lúc chưa khách quan, thực chất…Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng chí Dương Tấn Hiển cho biết: Tại hội nghị kiểm điểm, nhiều ý kiến thống nhất cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ CB, ĐV, CC, VC bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc CB, ĐV chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều ĐV không được làm. Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định; kiên quyết luân chuyển, điều động đối với những CB, CC chưa hoàn thành nhiệm vụ cao, vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu hiện tiêu cực gây dư luận không tốt. Đồng thời, có giải pháp ngăn ngừa các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan. Tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy cho phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nguồn được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị trước khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm; quan tâm chăm bồi lực lượng ĐV trẻ, nữ có năng lực; xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về luân chuyển CB…


*NHIỀU BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

Theo đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở TN&MT TP Cần Thơ, tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 vừa qua của BGĐ Sở, BTV Thành ủy có gợi ý cho BGĐ Sở kiểm điểm một số nội dung xung quanh những hạn chế, khuyết điểm về công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường của thành phố. Các nội dung gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy, BGĐ Sở đã thẳng thắn giải trình rất rõ ràng về thực trạng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế, khuyết điểm.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý tài nguyên, môi trường, BGĐ Sở đã đề ra những giải pháp cụ thể như: Sớm hoàn thành việc quy hoạch tài nguyên khoáng sản trình UBND thành phố phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về khai thác tài nguyên khoáng sản; có biện pháp xử lý, yêu cầu các chủ mỏ thực hiện nghiêm các nghĩa vụ tài chính theo quy định, đo vẽ bình đồ đáy sông để xác định sản lượng đã khai thác hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. BGĐ Sở sẽ đề xuất UBND thành phố quan tâm dành một phần tiền sử dụng đất, bố trí kinh phí cho Sở thực hiện công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính chính quy toàn thành phố nhằm phục vụ cho việc quản lý đất đai thống nhất; tiến hành củng cố bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đất đai để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ địa chính, thường xuyên chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn chặt chẽ, chính xác. BGĐ Sở sẽ tham mưu UBND thành phố xây dựng hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường, nhằm giúp thành phố và các địa phương củng cố hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực, hiệu quả; bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện tốt việc liên thông các thủ tục đầu tư – đất đai – xây dựng; tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kiên quyết và xử lý nghiêm những CB, CC có phản ánh kéo dài chưa được thay thế…

Đối với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Sở, đồng chí Dương Tấn Hiển cho biết: "Đến nay, Thường trực Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các 11 chi bộ và 1 Đảng ủy bộ phận và 133 đảng viên chuẩn bị bản tự kiểm điểm theo NQTW4 chu đáo. Trong tháng 11 này, Thường trực Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ tiến hành xong việc kiểm điểm NQTW4 gắn với kiểm điểm cuối năm.


* * *


Với tinh thần nhìn thẳng và đánh giá đúng khuyết điểm, xác định đúng nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và đề ra những biện pháp cụ thể khắc phục khuyết điểm, tin rằng, tập thể và cá nhân BGĐ và Đảng ủy Sở TN&MT sẽ nhanh chóng khắc phục được những khuyết điểm theo 3 nội dung của NQTW4 và những khuyết điểm mà BTV Thành ủy gợi ý kiểm điểm, xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết