01/06/2023 - 11:16

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm xây dựng nền nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững và có sức cạnh tranh cao, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Ðồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ và năng lực làm chủ của người dân, để nông dân và người dân nông thôn thực sự là trung tâm, chủ thể động lực, mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh...

TP Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng GDP ngành Nông nghiệp đạt 2,5-3%, tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp 5,5-6%/năm, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo >70%, thu nhập của người dân nông thôn tăng 3 lần so với năm 2020. Ngoài ra, thành phố phấn đấu toàn bộ 36 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Ðể thực hiện mục tiêu đề ra, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế và năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết