02/07/2022 - 11:04

Đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số

(CT) - Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, để đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong quá trình chuyển đổi số, Sở thường xuyên đảm bảo mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính phủ số. Trung tâm dữ liệu thành phố đảm bảo duy trì, phục vụ cho việc vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố. Sở đã thực hiện thuê dịch vụ dự phòng Trung tâm dữ liệu thành phố nhằm phục vụ công tác dự phòng khả năng sự cố về ATTT có thể xảy ra.

Sở TT&TT cũng ban hành các văn bản cảnh báo, tuyên truyền đến các đơn vị, địa phương khi nhận được thông tin về các sự cố mã độc, lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất ATTT bảo đảm ATTT mạng và thực hiện đánh giá, rà soát, báo cáo mức độ sẵn sàng ATTT mạng năm 2022, tình hình triển khai thực hiện ATTT mạng theo mô hình 4 lớp. Bên cạnh đó, tiếp tục vận hành thí điểm Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC); thực hiện giám sát ATTT qua các hệ thống giám sát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong đánh giá ATTT mạng trong cơ quan nhà nước. Phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an thực hiện đánh giá kỹ thuật về mức độ đảm bảo ATTT của Trung tâm dữ liệu thành phố phục vụ triển khai chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin, ATTT về nghiệp vụ giám sát ANTT, an ninh mạng.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết