19/12/2019 - 10:03

Công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, năm 2017_Ảnh: TTXVN

Khẳng định vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Khi bàn về vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội, V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”(1). Đồng thời, Người cũng khẳng định sức mạnh và hiệu lực to lớn của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần: “Ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội, công tác của các chính ủy làm được chu đáo nhất thì ở đấy không hề có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của họ cũng cao hơn. Ở đấy thu được nhiều thắng lợi hơn”(2). Điều này đã được khẳng định trong cuộc chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của ta hạn chế so với địch, nhưng nhờ có sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn, nên Quân đội ta đã vượt qua gian khổ, hy sinh, cùng với nhân dân cả nước quyết chiến, quyết thắng giặc ngoại xâm.

Ngay từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức của bộ đội; qua đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mà hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả. Hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội luôn được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Nội dung hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ, nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để tiến hành với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Ở từng cấp đều có chương trình, kế hoạch hoạt động và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, bảo đảm bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng động viên bộ đội, nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng. Đặc biệt, trước những khó khăn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa to lớn của chiến dịch, nhất là quán triệt và thực hiện tốt việc thay đổi tư tưởng chỉ đạo từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước những khó khăn, gian khổ khốc liệt trên cả chiến trường lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc, đòi hỏi phải xây dựng cho Quân đội ý chí, niềm tin, sức mạnh tinh thần to lớn, quyết tâm sắt đá đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; công tác đảng, công tác chính trị đã có sự phát triển cả về nội dung, hình thức, phương pháp và lực lượng tiến hành, góp phần phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần của quân và dân cả hai miền Nam - Bắc. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tìm Mỹ mà diệt, gặp Mỹ là đánh”, “nắm thắt lưng địch mà đánh”,... quân, dân cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng vào việc làm cho toàn quân nêu cao ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác đảng, công tác chính trị đã có sự phát triển toàn diện cả về lý luận, thực tiễn và phương tiện bảo đảm, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng lên; qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác” và “đội quân lao động sản xuất”. Toàn quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nghị quyết Quân ủy Trung ương và của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ cách mạng, bản chất, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, truyền thống dân tộc và Quân đội, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đạo đức cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm vững đối tượng, đối tác,... Đặc biệt, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận luôn được coi trọng, tập trung vào phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhận thức lệch lạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy tình đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc_Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị trong tình tình mới

Công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần chăm lo bồi dưỡng, phát triển phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức trân trọng, giữ gìn và không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn quân đã và đang đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành bản chất, lối sống của mỗi quân nhân. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong công tác, lao động sản xuất, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai đã có nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm vì Tổ quốc, vì nhân dân, làm đẹp thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với đó, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng bộ Quân đội luôn gương mẫu, triển khai chặt chẽ việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục nghiêm túc. Công tác cán bộ đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền; không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, làm nòng cốt phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội; các mặt công tác, như bảo vệ an ninh, chính sách, quần chúng được thực hiện tốt.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc_Ảnh: Tư liệu

Có thể khẳng định, công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, phù hợp với đối tượng và điều kiện hoạt động. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(3).

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp; xu hướng liên kết, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, những cơ hội phát triển, cùng những khó khăn, thách thức mới. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống gia tăng. Trong nước, sự phát triển ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ; niềm tin vào Đảng, chế độ được tăng cường; ý thức, trách nhiệm chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí,... đã tác động nhất định đến sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp quân đội,... đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Vì vậy, để nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội, công tác đảng, công tác chính trị cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, luôn bám sát mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao giác ngộ, lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Mọi động thái về kinh tế, chính trị, quân sự diễn ra trên thế giới và trong nước đều tác động đến nhận thức tư tưởng của bộ đội, làm nảy sinh cả những tư tưởng tích cực và tiêu cực, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải bám sát đời sống xã hội, thực tiễn trong Quân đội thì mới có sức sống, tính thuyết phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, kịp thời định hướng, cổ vũ và phát triển nhân tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn và loại bỏ những ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Quân đội; hình thành ở mỗi cán bộ, chiến sĩ thế giới quan khoa học, cách mạng, có quan điểm, phương pháp xem xét và giải quyết đúng các sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội và trong hoạt động quân sự, quốc phòng; đồng thời, kiên định với mục tiêu, lý tưởng: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Quân đội, bồi dưỡng tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chiến lược của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đề cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Do vậy, cần tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở từng cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Coi trọng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là về tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng về nêu gương(4), đặc biệt là Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 6-1-2012, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”; nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, nêu gương cả lời nói và việc làm, nhận thức và hành động, “vừa hồng”, “vừa chuyên”, là tấm gương sáng để bộ đội noi theo.

Ba là, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, làm nòng cốt trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11-2-2019, của Quân ủy Trung ương, về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mọi vấn đề liên quan đến cán bộ phải được thực hiện đúng quy chế, quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu, như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết xử lý những hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, làm cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong Quân đội. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị cần nhận rõ vị trí, vai trò, trọng trách của mình, tích cực tự học, tự rèn, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trí tuệ tương xứng với chức trách, nhiệm vụ được giao. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,...

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An gặt lúa giúp người dân chạy lũ_Ảnh: qdnd.vn

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân. Để nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội, công tác đảng, công tác chính trị cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng để tiến hành giáo dục, động viên bộ đội và xây dựng Quân đội về chính trị, nhất là trong thực hiện các chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương; giữa lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp trong hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chủ động phối hợp với các lực lượng trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; giúp dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo,... góp phần phát huy tình đoàn kết quân - dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch ráo riết tăng cường chống phá, hòng làm suy giảm niềm tin, ý chí của nhân dân và Quân đội; tập trung chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác chính trị, đòi “phi chính trị hóa quân đội”,... Vì vậy, quá trình xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần cho Quân đội cũng là quá trình đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, lực lượng nòng cốt, kiên quyết đấu tranh vạch trần thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống hào hùng của Đảng, dân tộc và Quân đội, nhất là vai trò của Quân đội trong thời bình,... Bằng lý luận và thực tiễn khẳng định bản chất giai cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh chính trị - tinh thần, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, trong đó công tác đảng, công tác chính trị có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

------------------------------
(1) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t. 41, tr. 147
(2) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Sđd, t. 39, tr. 66
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 435
(4) Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”,...

Theo Tạp chí Cộng sản

Chia sẻ bài viết