19/06/2018 - 09:29

ហ្វឹក​ហាត់​អំ​ពី​ការ​ងារ​សាស​នា

នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សន្និ​បាត​ត្វង​ធ្វិន (ក្រុង​សុក​ត្រាំង​) មន្ទីរ​ម​ហា​ផ្ទៃ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង   ទើប​រៀប​ចំ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់​អំ​ពី​ការ​ងារ​សាសនា​ដល់​កម្មា​ភិ​បាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ចំ​នួន​៣៥​៣​រូប ដែល​កំ​ពុង​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​សាសនា​នៅ​មន្ទីរ​ គណៈ​ ផ្នែក​ ខេត្ត ​ស្រុក ទី​រួម​ស្រុក​​ ក្រុង ឃុំ​សង្កាត់​ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​។

  អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់​។

វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ​ (ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​ឧសភា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែ​មិថុ​នា​) អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​នឹង​បាន​ឧទ្ទេសនាម​អំ​ពី​ច្បាប់​ជំ​នឿសាសនា ការ​ងារ​ចលនា​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​ បុព្វ​ជិត​ សាស​និក​និង​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​មួយ​ចំ​នួន​ស្តី​ពី​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ សាង​សង់​ ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ជំ​នឿ​សាសនា​ មា​គ៌ា​ ទស្សន​ទាន​របស់​បក្ស និង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ចំ​ពោះ​សាសនា​ ខ្លឹម​សារ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​១៦២/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​ខ្លឹម​សារ​លម្អិត​នៃ​មា​ត្រា​មួយ​ចំ​នួន​ និង​វិ​ធាន​ការ​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ជំ​នឿ​សា​ស​នា​...​៕​

                               ត្រឿង​ផល​-មុ​នី

Chia sẻ bài viết