17/07/2010 - 09:24

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(TTXVN)- Căn cứ Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X và Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32, ngày 16-7-2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Công văn số 4474 – CV/UBKTTW yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Nội dung tự kiểm tra gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Tổng công ty năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng vốn tại Tập đoàn, Tổng Công ty; việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu khi thực hiện các dự án do Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty làm chủ đầu tư; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Đảng ủy Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 31-8-2010, để phục vụ công tác giám sát, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chia sẻ bài viết