25/02/2011 - 08:27

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2011

* Đồng chí Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo

Ngày 24-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị xác định phương hướng chung 5 năm (2011-2015) và năm 2011 của ngành Tuyên giáo là: tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, tạo không khí phấn khởi, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là năm 2010, hội nghị thống nhất đánh giá: Toàn ngành đã chủ động, sáng tạo triển khai các hoạt động theo các nội dung Đại hội X với phương châm “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên giáo đã bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của Đảng và đất nước; tích cực động viên, cổ vũ quá trình phấn đấu quyết liệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tán thành với phương hướng chung và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 5 năm (2011-2015) và năm 2011, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó các cơ quan Tuyên giáo và đội ngũ các cán bộ làm công tác tuyên giáo có trách nhiệm lớn và vai trò quan trọng. Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp cần khẩn trương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị làm việc đến ngày 25-2.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết