07/06/2020 - 19:22

Tinh giản và cắt giảm biên chế công chức đạt 99,06% kế hoạch giai đoạn 2015-2021

(CT)- Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của TP Cần Thơ tính đến ngày 5-6-2020.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ gửi Bộ Nội vụ, tính đến tháng 5-2020, thành phố đã tinh giản, cắt giảm 211 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, tương đương giảm 9,9% so với biên chế được giao năm 2015 và đạt 99,06% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021. Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế 345 trường hợp, thực hiện cắt giảm 2.950 người làm việc. Theo đó, lũy kế tỷ lệ (tổng của tinh giản và cắt giảm) theo lộ trình đề ra là 3.295/2.313 người, đạt 142,45% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021.

TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Đến nay, thành phố đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp, kiện toàn, giảm 32 phòng chuyên môn thuộc 17 sở, ngành, 5 phòng thuộc chi cục; giảm 96 chức danh trưởng phòng và phó trưởng phòng thuộc sở và 15 chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc chi cục. Sau khi sắp xếp, các cơ quan, tổ chức hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết