07/06/2009 - 08:50

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Tiếp tục thực hiện tốt việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nhân dân

Ngày 6-6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Hội nghị tập trung đánh giá thẳng thắn, khách quan những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở các Đảng bộ cơ quan, đơn vị trong Khối. Các đại biểu đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả QCDC theo tinh thần Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả quan trọng và đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng thuộc Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở trong 10 năm qua. Những kết quả trong việc thực hiện QCDC cơ sở ở các Đảng bộ trong Khối đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan đơn vị, củng cố niềm tin, góp phần tích cực vào hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến đáng kể về nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã phân tích những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc nói chung và quá trình xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm hầu hết các cơ quan tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô, có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các cơ quan này có ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện, sâu sắc đến chất lượng, hiệu quả công tác của toàn bộ hệ thống chính trị và sự phát triển đất nước. Do vậy càng phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy cao hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, công chức và của nhân dân. Đó chính là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trương Tấn Sang nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện QCDC của Đảng bộ Khối. Để việc thực hiện QCDC tốt hơn, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các Đảng bộ trong Khối tiếp tục và thường xuyên quán triệt sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị 10 của Ban Bí thư (khóa IX) nâng cao nhận thức trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức về thực hiện QCDC ở cơ sở. Thông qua tổng kết, cần rút ra những bài học sâu sắc trong lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn để có những giải pháp phù hợp, sát với từng cơ quan, đơn vị, đưa cuộc vận động thực hiện QCDC ở cơ sở thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Những nội dung trong QCDC ở cơ sở cần lồng ghép vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra của cấp ủy các cấp. Công tác vận động quần chúng cần được làm tốt để mọi người tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ở những nơi còn yếu kém, gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở cơ sở. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy của Đảng, chính quyền những cán bộ, đảng viên, công chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

Các Đảng bộ trong Khối tiếp tục đưa việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào nền nếp, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Kiện toàn và duy trì đảm bảo các điều kiện cho ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp hoạt động thường xuyên, có nền nếp, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và động viên cán bộ, công chức thực hiện QCDC ở cơ sở.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết