14/10/2020 - 21:33

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đúng lộ trình 

(CT) - Ngày 14-10-2020, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) thành phố, làm việc với UBND quận Ô Môn.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra thực tế tại UBND phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, tiến hành kiểm tra thực tế của Tổ giúp việc và ý kiến giải trình của UBND quận, Ðoàn kiểm tra đã ghi nhận: Công tác CCHC được lãnh đạo UBND quận Ô Môn quan tâm thực hiện. Quận ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra không phát hiện văn bản ban hành trái pháp luật. Ngoài ra, quận còn xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định và thực hiện cắt giảm biên chế cơ bản đảm bảo theo lộ trình; ban hành chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo quy định…

Qua buổi làm việc, Ðoàn kiểm tra đề nghị UBND quận Ô Môn tiếp tục duy trì sự quan tâm, chỉ đạo cho công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Ðẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các sáng kiến, giải pháp về CCHC trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả công việc. Ðồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế để đảm bảo lộ trình trong những năm tiếp theo...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết