23/01/2019 - 08:12

Thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội trong thời kỳ mới

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần quân đội, góp phần từng bước nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hậu cần quân đội là một mặt công tác quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”(1); “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”(2). 

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác hậu cần quân đội đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác hậu cần quân đội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác hậu cần quân đội, nhất là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29-10-2012, của Quân ủy Trung ương, về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hậu cần quân đội. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần quân đội và chủ trương xây dựng, phát triển ngành hậu cần quân đội trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào, các cuộc vận động trong Quân đội. Nhờ đó, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác hậu cần quân đội được phát hiện, nhân rộng và được biểu dương, khen thưởng kịp thời; chủ động đấu tranh, ngăn ngừa, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện công tác hậu cần quân đội; phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, thúc đẩy công tác hậu cần quân đội phát triển lên một bước mới.

Thứ hai, tích cực thể chế hóa, đồng bộ hóa hệ thống cơ chế, chính sách, xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng và một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác hậu cần quân đội. Bộ Quốc phòng ban hành các thông tư, quy định, hướng dẫn về thực hiện bảo đảm hậu cần cho từng cấp, từng đối tượng, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là đối với những đơn vị đặc thù; chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa, hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo và các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước đồng bộ hóa các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, chế độ bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, các đối tượng; tập trung xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức vật tư đối với các sản phẩm hậu cần phục vụ quốc phòng.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược hậu cần gắn với nghiên cứu, dự báo chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, tập trung vào những vấn đề về nguy cơ, thách thức, tình huống quốc phòng liên quan đến công tác hậu cần quân đội; thực hiện tốt các mặt bảo đảm hậu cần phục vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát triển công nghiệp hậu cần, kết hợp quốc phòng với kinh tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hậu cần. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, mạng lưới kho dự trữ và cung cấp xăng dầu, nhu yếu phẩm trên các địa bàn chiến lược đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng chuyển sang thời chiến.

Thứ ba, đổi mới, hoàn thiện phương thức và bảo đảm tốt cơ sở vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ của toàn quân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước, sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tính chất, nhiệm vụ đặc thù của Quân đội; tập trung đổi mới phương thức tạo nguồn, phân cấp cho đơn vị tự khai thác các mặt hàng sẵn có trên thị trường, mở rộng đấu thầu trong mua sắm tập trung, thực hiện tốt việc xã hội hóa một số mặt công tác hậu cần quân đội. Đồng thời, chỉ đạo Tổng cục Hậu cần tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định trong công tác tạo nguồn; tăng cường công tác quản lý, sử dụng trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, toàn quân chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Duy trì, quản lý chặt chẽ lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp và dự trữ quốc gia cho quốc phòng theo quy định; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời hậu cần cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Giữ ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội; phát huy hiệu quả các trạm chế biến tập trung, khai thác tốt hậu cần tại chỗ, hoàn chỉnh một bước mô hình tăng gia sản xuất theo hình thức tập trung gắn với bếp ăn. Thực hiện xã hội hóa một số loại hình bếp ăn và kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng phục vụ. Công tác quân trang được chú trọng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy trong toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; kịp thời phòng, chống dịch bệnh, không để phát triển thành dịch lớn; củng cố cơ sở y tế quân, dân y, tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo, các khu căn cứ cách mạng trước đây. Thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình doanh trại theo hướng cơ bản, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng vùng, miền và tính chất nhiệm vụ của Quân đội. Chủ động tạo nguồn và tăng lượng dự trữ xăng dầu, khí tài xăng dầu để đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Đầu tư mua sắm, đóng mới các phương tiện vận tải thế hệ mới, phù hợp với điều kiện địa hình, khả năng cơ động, năng lực vận tải của toàn quân.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân triển khai thực hiện tốt quy chế lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đối với công tác tài chính, xăng dầu, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị kỹ thuật... Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm trong công tác hậu cần quân đội; quản lý chặt chẽ giá sản phẩm tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tạo nguồn lực đầu tư trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, cải thiện đời sống bộ đội.

Thứ năm, xây dựng ngành hậu cần quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức lực lượng ngành hậu cần quân đội theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ từ cơ quan chiến lược đến cơ sở; coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, nhân viên hậu cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quy trong công tác hậu cần quân đội. Đổi mới công tác huấn luyện theo hướng sát thực tiễn, sát đối tượng, coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, tổ chức bảo đảm hậu cần, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; tổ chức tốt các hội thi, hội thao công tác hậu cần của toàn quân. 

Quan tâm, chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, việc triển khai các dự án công nghệ thông tin trong công tác hậu cần quân đội. Tiến hành thường xuyên việc nghiên cứu lý luận về những vấn đề mới trong công tác hậu cần quân đội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, tăng cường hợp tác hậu cần với quân đội các nước, nhất là các nước trong khối ASEAN và những nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, bảo đảm đúng quy chế đối ngoại quân sự, góp phần phát triển quan hệ quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm và thông tin cần thiết để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn. Nhu cầu bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội ngày càng cao, trong khi ngân sách nhà nước bảo đảm cho quốc phòng vẫn chưa đáp ứng đủ; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp..., khiến cho nhiệm vụ công tác hậu cần quân đội rất nặng nề. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần quân đội trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, đồng bộ, vững chắc về công tác hậu cần quân đội, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần quân đội.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần quân đội, nhất là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29-10-2012, của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần quân đội và đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện công tác hậu cần quân đội, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo bảo đảm khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động triển khai thực hiện bằng các biện pháp thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ được giao. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hậu cần quân đội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống bộ đội làm mục tiêu hàng đầu; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của ngành hậu cần và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác hậu cần quân đội của các đơn vị thuộc quyền, kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những vấn đề nảy sinh; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và phát hiện, đấu tranh với biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng trong công tác hậu cần quân đội. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trước hết là Tổng cục Hậu cần, chủ động bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu, làm tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về công tác hậu cần quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần nhân dân, hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, hậu cần nhân dân và định hướng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, toàn quân, mà nòng cốt là ngành hậu cần, tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, chính sách về xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống. Tập trung xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ; quy hoạch, xây dựng các căn cứ hậu cần chiến lược, chiến dịch, căn cứ hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố, hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm tại chỗ với bảo đảm cơ động, trong đó lấy bảo đảm tại chỗ, trên từng khu vực, địa phương, hướng chiến lược là chủ yếu.

Các cơ quan, đơn vị, trước hết là cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần, các quân khu, cơ quan quân sự địa phương tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt việc quy hoạch, xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ và huy động nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình thiết yếu trong căn cứ hậu cần các cấp. Chú trọng bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng và hoạt động của hậu cần khu vực phòng thủ; cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng,... làm nền tảng tổ chức bảo đảm hậu cần cho các lực lượng trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời chiến. 

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần quân đội, coi trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội.

Đây là biện pháp, mục tiêu xuyên suốt trong công tác hậu cần quân đội. Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, khu vực trọng điểm, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện bảo đảm cho các tình huống, quyết tâm tác chiến, nhiệm vụ đột xuất; tập trung hoàn thành quy hoạch mặt bằng doanh trại và triển khai các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất(3). Đặc biệt, rà soát, tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần; phát huy ý thức “cần, kiệm”, tinh thần “tự lực, tự cường”, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Ngành hậu cần quân đội tiếp tục nghiên cứu đề xuất, làm tốt chức năng tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược về công tác hậu cần quân đội. Chú trọng tham mưu thể chế hóa, đồng bộ hóa hệ thống chế độ, chính sách về hậu cần. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, thực hiện phân cấp triệt để cho đơn vị, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới theo tinh thần Nghị quyết số 915-NQ/QUTW, ngày 25-8-2018, của Quân ủy Trung ương, về “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”. Toàn quân tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần; trong đó tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần, nhất là bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Đẩy mạnh thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; tiếp tục phát triển tăng gia sản xuất theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt việc đầu tư nâng cấp hệ thống y học dự phòng, hệ thống bệnh viện, bệnh xá, kho tàng cấp chiến dịch, chiến thuật; đầu tư mua sắm đổi mới, hiện đại hóa trang bị, phương tiện hậu cần, nhất là phương tiện kỹ thuật xăng dầu, vận tải, theo định hướng của Bộ Quốc phòng... 

Bốn là, xây dựng ngành hậu cần quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Toàn quân tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức ngành hậu cần theo Đề án “Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”. Các đơn vị cần rà soát, chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp; đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; có biện pháp khắc phục những bất cập về chỉ huy, quản lý và sự mất cân đối về biên chế, thiếu hụt nguồn nhân lực hậu cần, nhất là ở đơn vị cơ sở. Tổng cục Hậu cần tiếp tục phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo cán bộ hậu cần. 

Các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện hậu cần, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ, khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần theo các phương án, tình huống tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao của hậu cần các cấp; coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng hậu cần dự bị động viên... Các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu và cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần tích cực nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận hậu cần, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hậu cần; xây dựng, bổ sung một số định mức về hậu cần cho trang bị mới, nhiệm vụ, đối tượng đặc thù. Chủ động nghiên cứu, triển khai các đề án, giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động công tác hậu cần; nghiên cứu xã hội hóa một số mặt công tác bảo đảm hậu cần phù hợp với điều kiện của đất nước và Quân đội. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực xây dựng ngành hậu cần quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

------------------------------------------------

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 179, 433
(3) Đến năm 2020, hệ thống doanh trại, cơ sở kho tàng cơ bản đồng bộ, chính quy, xanh, sạch, đẹp; số cơ sở được sử dụng nước sạch đạt 100%; nâng cấp sân, đường nội bộ đạt 85%; cải tạo hệ thống điện hạ thế đạt 96%

Theo Tạp chí Cộng sản

Chia sẻ bài viết