25/09/2012 - 22:08

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

(CT)- Ngày 25-9-2012, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác nội chính 9 tháng và chương trình công tác quí IV/2012.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng được quan tâm nhiều hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và chất lượng hoạt động được nâng lên. Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đảm bảo chất lượng, chặt chẽ đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) kịp thời, nghiêm túc và có chất lượng. Công tác tổ chức cán bộ có bước đổi mới, bố trí cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cho giai đoạn 2015-2020 được chú trọng; công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, giá trị tăng thêm GDP tăng 10,3% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; các vấn đề an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chỉ đạo các công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng cần chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân của Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đảm bảo đúng kế hoạch, chặt chẽ, đúng qui định; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu thuế năm 2012; tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

S.KHANG

Chia sẻ bài viết