20/06/2013 - 21:27

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 20-6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đầu phiên làm việc buổi sáng, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 962.982 tỉ đồng (chín trăm sáu mươi hai nghìn, chín trăm tám mươi hai tỉ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.034.244 tỉ đồng (một triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, hai trăm bốn mươi tư tỉ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012. Bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỉ đồng (một trăm mười hai nghìn, không trăm ba mươi tư tỉ đồng), bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu hiện hành. Các ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2005 còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhiều hoạt động mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước đã phát sinh trong thời gian qua; việc phân cấp trong hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cho cơ quan nhà nước chưa được quy định cụ thể như đối với dự án đầu tư; thủ tục trình duyệt chưa được tinh giản làm mất nhiều thời gian tổ chức hoạt động đấu thầu. Cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ…

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về tên gọi của dự án Luật; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; giải quyết kiến nghị trong đấu thầu...

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo tiếp thu giải trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014; Nghị quyết về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào; Luật hòa giải cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp.

Năm 2014 giám sát chuyên đề việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Với 92,57% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

Theo Chương trình, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Quốc hội tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách và việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Quốc hội cũng tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát chuyên đề việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Quỳnh Hoa-CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết