14/01/2009 - 08:05

Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

(TTXVN)- Chiều 13-1-2009, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã bế mạc. Báo Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 13-1-2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ chín để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1- Đại hội X của Đảng đã tổng kết 20 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, đề ra đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2006 - 2010 với chủ đề lớn là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Nghị quyết Đại hội X đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới bắt đầu từ giữa năm 2007 ảnh hưởng lớn đến nước ta, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu. Chính trị - xã hội ổn định; kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, quy mô tổng sản phẩm trong nước tiếp tục tăng, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, huy động được lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng; giáo dục - đào tạo, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được quan tâm phát triển, đạt được một số tiến bộ; giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, bước đầu đạt một số kết quả. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nâng cao uy tín quốc tế của đất nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy. Nhiều chỉ tiêu Đại hội đã đạt và gần đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước. Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm cải thiện; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm. Huy động và sử dụng các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, hiệu quả thấp; việc đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới. Những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường chậm được tăng cường; nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa được khắc phục; cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi còn nghiêm trọng. Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, tình hình tư tưởng, an ninh nội bộ còn có biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định chính trị - xã hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn yếu. Kết quả cải cách hành chính, đấu tranh chống tệ quan liêu, phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế. Một số chỉ tiêu quan trọng của cả nhiệm kỳ Đại hội X đạt được còn thấp.

Trên cơ sở dự báo cuộc suy thoái kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế nước ta năm 2009 và một vài năm tới còn rất khó khăn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội X, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp lớn từ nay cho đến hết nhiệm kỳ là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị (khóa X), Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên, môi trường; củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng là: Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XI của Đảng; ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế; củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước; tập trung làm tốt một số nhiệm vụ có tác động lớn đến tư tưởng, tạo niềm tin cho nhân dân, như nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp và nhân sự Đại hội XI của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”.

2- Hơn mười năm qua, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng. Đa số cán bộ phấn khởi và tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới; kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng; năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên, cơ cấu đội ngũ cán bộ ngày càng hợp lý hơn. Số đông cán bộ vẫn kiên định, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gần gũi với nhân dân. Tuy nhiên, quan điểm công tác cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng chưa được quán triệt thực hiện đầy đủ. Nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Chất lượng đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém, bất cập; cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý.

Trước tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và yêu cầu ngày càng cao của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng của các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn là: Quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng bộ máy và con người làm công tác tổ chức, cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện “Chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3- Với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã đạt được những kết quả tích cực. Phần lớn các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết với nhiều hình thức phù hợp; có chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện. Nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều chuyển biến, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn xã hội. Việc hoàn thiện thể chế đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hệ thống các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ Trung ương tới địa phương được thành lập và đi vào hoạt động; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được tăng cường có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan báo chí và truyền thông có nhiều nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Do đó, trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; việc chuyển biến từ nhận thức thành hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; một số cơ chế, chính sách chậm sửa đổi; tính khả thi của một số quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa cao; tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đồng đều, chưa sâu, nhiều nơi còn yếu; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức vụ, quyền hạn còn yếu kém; công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở nhiều nơi còn thiếu chủ động, chưa thường xuyên, có hiện tượng né tránh trong xử lý; nhiều vụ án tham nhũng còn xử lý chậm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc ở nhiều địa phương còn lúng túng; sự chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức gây bức xúc trong nhân dân.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu của Nghị quyết là “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí...”, Ban Chấp hành Trung ương xác định trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Nghị quyết, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng và các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng; đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những trọng tâm công tác lớn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4- Để kiện toàn Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào Bộ Chính trị; bầu các đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương vào Ban Bí thư; chuyển đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thành Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bầu các đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Mai Trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

*

* *

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những thành tựu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ của khóa X, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết các hội nghị Trung ương, đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững bước tiến lên. Trước mắt, tổ chức đón Tết, vui Xuân Kỷ Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 ngay từ tháng đầu, quý đầu; lập thành tích chào mừng 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Chia sẻ bài viết