11/01/2016 - 21:10

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(TTXVN)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 01/2016/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Nghị định quy định chi tiết 31 nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội; Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý; Tổng Giám đốc; Hệ thống tổ chức; Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội huyện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 20/2/2016. Nghị định này thay thế Nghị định số 05/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chia sẻ bài viết