12/11/2011 - 08:57

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012

Sáng 11-11, Quốc hội làm việc tại Hội trường về hai nội dung chính: Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 và thảo luận về dự án Luật bảo hiểm tiền gửi.

Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua, Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 nêu rõ: Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Tại kỳ họp thứ 3: Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước nước năm 2011; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại kỳ họp thứ 4: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính.

Thảo luận về dự án Luật bảo hiểm tiền gửi, đa số ý kiến của các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, khắc phục những bất cập hiện nay và bảo đảm sự đồng bộ với hệ thống pháp luật chung cũng như tiệm cận với thông lệ quốc tế về bảo hiểm tiền gửi. Việc ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi sẽ góp phần duy trì và nâng cao niềm tin của người gửi tiền, góp phần giám sát hiệu quả hoạt động của các tổ chức tham gia nhận tiền gửi, tạo cơ chế xử lý minh bạch và theo nguyên tắc thị trường; đồng thời tạo môi trường hoạt động bình đẳng, khách quan, lành mạnh cho hệ thống ngân hàng, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tiền tệ, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiều 11-11, đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Đo lường. Cả 4 luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết