28/02/2011 - 07:18

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) tổ chức tại Hà Nội, ngày 27-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: lịch sử ra đời, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hơn 80 năm qua là một lịch sử vẻ vang, oai hùng, luôn gắn liền với lịch sử vinh quang của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đoàn kết là nhân tố cực kỳ quan trọng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã rút ra 5 bài học lớn, trong đó một lần nữa nhấn mạnh bài học: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương xây dựng Chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào những thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn sắp tới, với chức năng, vị thế, vai trò hết sức quan trọng của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, trước mắt là tham gia vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là lần đầu tiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được thực hiện trong cùng một ngày, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn trong toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2011 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hội nghị xác định Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, trong đó khẳng định MTTQ Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ tiếp tục thực hiện đa dạng hóa việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. MTTQ đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Mặt trận thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo luật định...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; cho ý kiến vào tờ trình thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Chia sẻ bài viết