08/08/2007 - 23:02

Ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn

(TTXVN)- Để thực hiện Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31-7-2007 của Quốc hội, Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29-9-2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29-9-2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh.

Trong khi chờ Nghị định mới, ngày 6-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công văn (số 1076/TTg-TCCB) yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc cấp bách sau: Duy trì và bảo đảm cho bộ máy chính quyền địa phương hoạt động liên tục, bình thường và giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của cấp mình, nhất là đối với các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ổn định về công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Chỉ đạo UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn định về tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban thuộc UBND cấp mình, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tạm dừng việc bổ nhiệm, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc cấp mình quản lý cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định mới về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Chia sẻ bài viết