06/06/2010 - 08:34

Nghiệm thu Đề tài “Định hướng và giải pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam”

Chiều 5-6, Hội đồng lý luận Trung ương- Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài “ Định hướng và giải pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam”. Trung tướng, PGS.TS.NGND Lê Minh Vụ làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài hướng tới mục tiêu làm rõ tính khách quan, cơ sở lý luận- thực tiễn cho việc định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, giác ngộ cách mạng, đạt tới khả năng “tự bảo vệ” của mỗi người, mỗi cộng đồng dân cư; dự báo khoa học những nhân tố tác động, xu hướng vận động, phát triển ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mọi người dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1991); dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; góp phần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

Đề tài đã đưa ra kết luận: Chuyển hóa ý thức bảo vệ Tổ quốc thành ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hướng chủ đạo, là nội dung cốt lõi của việc xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Qua khảo sát, điều tra đề tài đã phân tích nguyên nhân, chỉ ra các mâu thuẫn là những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết trong quá trình xây dựng ý thức, tự ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới; dự báo các nhân tố tác động và xu hướng vận động, biến đổi của tình hình có liên quan; xác định các định hướng, đề xuất giải pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đề tài có những đóng góp mới xây dựng các khái niệm: ý thức và xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới, phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm, xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người Việt Nam....

Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cho mọi người dân Việt Nam những kiến thức cần thiết, xây dựng tình cảm, củng cố niềm tin, ý chí, tâm thế sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mọi người dân trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; giúp họ hiểu rõ cội nguồn sức mạnh chiến thắng kẻ thù; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, đứng vững trên vị trí của mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá đạt loại xuất sắc.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết