21/11/2008 - 07:56

Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009

(TTXVN)- Ngày 15-11-2008, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký chứng thực Nghị quyết số: 23/2008/QH 12 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII. Theo Nghị quyết này, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 được xác định như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%.

Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng 2,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%, khu vực dịch vụ tăng 7,3%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 39,5% GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

Nâng số tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 55 tỉnh.

Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 11,4%; trung học chuyên nghiệp tăng 15,6%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%.

Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2 phần nghìn.

Tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, trong đó đưa 9 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%.

Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 26,85 giường.

Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người: 12,2 m2.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

Cung cấp nước hợp vệ sinh cho 79% dân số nông thôn.

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch: 85%.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 65%.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 82%.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 65%.

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 75%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là: 65%.

Tỷ lệ che phủ rừng: 39,8%.

Chia sẻ bài viết