18/01/2019 - 16:47

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Ngăn chặn tiêu cực trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

(CT)- Sáng 18-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đến dự. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo Ban Tổ chức các cấp của thành phố đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, đánh giá: Trong 3 năm qua và năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (CB), xây dựng đội ngũ CB. Ngành đã tham mưu tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (NQTW6 khóa XII) đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đã giảm được 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và nhiều cục, vụ, sở, ban, ngành, gần 500 lãnh đạo cấp vụ, gần 10.000 lãnh đạo cấp phòng, 81.000 cán bộ, công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương, 51.000 người hưởng lương và phụ cấp ở cấp xã. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác CB để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài; kiểm soát quyền lực; ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ sắp tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và chuẩn bị cho đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp. Khối lượng công việc tổ chức xây dựng Đảng nhiều hơn và phức tạp hơn nên ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, cần tham mưu cấp ủy đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời và phù hợp. Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ, chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện NQTW6 khóa XII. Tiếp tục hoàn thiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện NQTW6 khóa XII ở các cấp. Tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo ban tổ chức các cấp TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện công tác CB bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ CB có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc, giữa kế thừa và đổi mới, giữa ổn định và phát triển, giữa phổ biến và tính đặc thù trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ chí Minh về công tác CB. Chuẩn bị một bước nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu thực hiện các giải pháp nêu gương của CB, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là nêu gương trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, trong công tác CB, nhất là việc chuẩn bị nhân nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết