21/04/2021 - 07:35

Nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân của các tồn tại, xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục tồn tại nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng những nội dung mà người dân, tổ chức đánh giá chưa cao. Đồng thời, cần quan tâm đến nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi cơ quan hành chính nhà nước tập trung cải thiện.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo tăng cường sử dụng có hiệu quả các phần mềm đang được triển khai áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp; tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, không để tình trạng khoán trắng cho công chức tham mưu cải cách hành chính, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ do UBND thành phố giao.

Trước đó, Sở Nội vụ thành phố đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020. Theo đó, Chỉ số hài lòng của thành phố đạt 92,11%, tăng 4,78% so với năm 2019; trong đó, có 41,56% ý kiến đánh giá mức “Rất hài lòng” (giảm 0,04% so với năm 2019), 50,56% ý kiến đánh giá mức “Hài lòng” (tăng 4,83% so với năm 2019). Tỷ lệ người dân đánh giá mức “Không hài lòng” là 0,25% (giảm 0,11% so với năm 2019) và có 0,09% ý kiến người dân đánh giá mức “Rất không hài lòng” (tăng 0,02% so với năm 2019).

THANH GIANG

Chia sẻ bài viết