25/12/2009 - 08:42

Năm 2020, thu nhập của người sản xuất lúa gạo cao gấp 2,5 lần hiện nay

* Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 23-12-2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; với mục tiêu đến năm 2012 chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực của người dân và đến năm 2020, thu nhập của người sản xuất lương thực cao hơn 2,5 lần hiện nay.

Xác định đây là vấn đề trọng đại của đất nước nên Chính phủ yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, phát huy lợi thế về cây lúa, tổ chức tốt hệ thống mua, bán và dự trữ ở các vùng miền. Bảo đảm thu nhập cho người sản xuất lương thực và tạo điều kiện cho các địa phương thuần nông phát triển.

Nghị quyết nêu rõ, quy hoạch diện tích đất lúa bảo đảm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 là khoảng 3,8 triệu ha; trong đó, 3,2 triệu ha là đất lúa sản xuất 2 vụ trở lên, có thủy lợi hoàn chỉnh. Diện tích này cần được giữ, bảo vệ nghiêm ngặt và được lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lúa đến từng hộ sử dụng. Nhà nước cũng sẽ tăng cường năng lực cho nghiên cứu khoa học, khuyến nông... liên quan đến an ninh lương thực bằng cách tăng ngân sách hàng năm đầu tư cho lĩnh vực này khoảng 10-15% so với hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo nông dân về khoa học kỹ thuật và kiến thức quản lý theo phương thức phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất lương thực và tăng thu nhập. Đến năm 2020, 50% người sản xuất lương thực đã qua đào tạo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm chi phí sản xuất để bảo đảm cho người sản xuất lúa gạo có lãi trên 30% so với giá thành sản xuất là mục tiêu quan trọng của Chính phủ. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp khuyến khích nông dân giữ đất lúa, không để xảy ra tình trạng lấy đất lúa làm khu công nghiệp, sân golf, kinh doanh dịch vụ...

Chính phủ cũng tiếp tục thực hiện những chính sách hỗ trợ nông dân xây dựng ruộng bậc thang ở miền núi, nhằm làm tăng thêm diện tích trồng lúa, đảm bảo lương thực cho vùng sâu, xa. Tránh tình trạng hiện nay tại một số địa phương, lúa thu hoạch xong, không có kho chứa theo quy chuẩn, dẫn đến việc chất lượng gạo bị giảm thấp, Nghị quyết Chính phủ nêu rõ yêu cầu khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây dựng kho chứa lúa gạo, đến năm 2012 phải hoàn thành việc xây dựng kho chứa 4 triệu tấn đã được quy hoạch.

Một vấn đề quan trọng của sản xuất lương thực là hoàn thiện hệ thống lưu thông, xuất khẩu và tiêu thụ hợp lý. Vì vậy, Bộ Công Thương phải xây dựng cơ chế điều hành sản xuất, xuất khẩu lương thực linh hoạt. Kết hợp tốt giữa dự trữ lưu thông và dự trữ nhà nước để bảo đảm yêu cầu cứu trợ lương thực, thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp. Chính phủ cũng yêu cầu trong quý I/2010, Bộ Tài chính phải đưa được ra mức đề xuất hợp lý lượng lúa gạo dự trữ quốc gia và lượng lúa gạo lưu thông; sớm hoàn thành Đề án bảo hiểm nông nghiệp, trước mắt là bảo hiểm sản xuất lúa gạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để kiện toàn và có hệ thống giám sát an ninh lương thực quốc gia một cách đầy đủ, quy chuẩn, Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất việc thành lập Ủy ban an ninh lương thực quốc gia...

* Ngày 24-12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020.

Nội dung thi đua được ký kết bao gồm: vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, chương trình của các Bộ, ngành, địa phương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; thi đua phát huy tính năng động sáng tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất; tăng cường mối liên minh công nông bền chặt, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn; thi đua thực hiện thắng lợi Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020...

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát: các chương trình về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh lương thực, đào tạo nguồn nhân lực, thích ứng với biến đổi khí hậu là những vấn đề lớn và là nền tảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 - 2020. Vì vậy, các phong trào thi đua cũng cần tập trung đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy tính sáng tạo trong các chương trình, đề án nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn đời sống của nông dân. Cùng với đó, vận động sâu rộng tới mọi người dân ở nông thôn thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết