17/10/2010 - 07:55

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Cấp ủy

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo

Sáng 16-10, lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, những đóng góp to lớn của các cán bộ, nhân viên đã, đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy trong cả nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tổng Bí thư nêu rõ: Là cơ quan tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp cấp ủy đảng, Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các cấp đã có những nỗ lực, cố gắng lớn tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng và cấp ủy. Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình mọi mặt của đất nước với Trung ương Đảng và các cấp ủy; phối hợp hoặc chủ trì tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các cấp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp ủy đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ và thuận lợi mới, đồng thời cũng phải đối phó với những khó khăn, thách thức mới. Để tận dụng tốt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Hiện nay, Đảng ta đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham gia, phục vụ tốt hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị các văn kiện và Tiểu ban chuẩn bị nhân sự Đại hội; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của đại hội Đảng bộ các cấp, của các đại biểu Quốc hội, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân để các văn kiện đại hội có chất lượng cao, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công tốt đẹp Đại hội XI của Đảng.

Ngay sau Đại hội XI của Đảng, Văn phòng Trung ương phải khẩn trương cùng với các ban Trung ương Đảng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Với chức năng vào nhiệm vụ của mình, Văn phòng Trung ương Đảng cần tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình và quy chế làm việc, tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng. Cùng với việc tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài chính, tài sản, hậu cần phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng, điều rất quan trọng là Văn phòng Trung ương Đảng phải vươn lên làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Trung ương , Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức làm việc, thẩm định các đề án, đề xuất các chủ trương, quan điểm lớn trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính. Văn phòng Trung ương chủ động đề xuất, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng biên tập các văn bản..., góp phần vào đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư nhắc nhở: Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp cần luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “ Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương Đảng giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật”. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các cấp cần đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp của Đảng, vững vàng trong mọi tình huống, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Các cán bộ phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống trung thực, giản dị, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng; không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tham mưu, biên tập; nắm vững đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tiễn, có tư duy đổi mới, nhạy bén, sáng tạo và giữ vững nguyên tắc công tác, có tác phong làm việc khoa học.

Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị. Văn phòng tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ hơn nữa các đơn vị trong cơ quan và giữa Văn phòng Trung ương với các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của mình; xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa trong cơ quan.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống tốt đẹp 80 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết