12/05/2012 - 22:20

Tuyển công chức

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ

Đây là một trong những nội dung sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Dự thảo Thông tư sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan.

Dự thảo nêu rõ khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Riêng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ quan sử dụng công chức xây dựng trên cơ sở bản mô tả công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, các kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức của vị trí dự tuyển. Ngoài các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cơ quan quản lý công chức không tự quy định thêm các loại đối tượng ưu tiên khác.

Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài nếu bảo đảm các điều kiện dự tuyển công chức, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển. Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian tốt nghiệp đại học và làm công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cũng được xem xét tiếp nhận tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Người được đề nghị tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sẽ được Hội đồng kiểm tra sát hạch đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển. Dự thảo Thông tư sửa đổi cũng quy định những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước 1-7-2003; viên chức đang giữ chức vụ quản lý từ cấp phòng trở lên trong đơn vị sự nghiệp công lập; người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước; người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu được xem xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức sẽ không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá.

NGỌC KIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết