04/03/2019 - 09:47

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Tiếp theo)

Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII):

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU, Chương trình số 28-CTr/TU của Thành ủy, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đúng quy định, lộ trình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chương trình của Thành ủy, phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố, cụ thể:

+ Triển khai và thực hiện có hiệu quả 2 Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020) và Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020). Tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định.

+ Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí kiêm nhiệm người đứng đầu theo mô hình mới. 

 + Xây dựng đề án về khung số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã, xác định vị  trí việc làm, tiêu chuẩn của từng chức danh; quy định số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực và thực hiện thống nhất khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực.

+ Xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

+ Rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Tổ chức thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học, thí điểm mô hình trường chất lượng cao nhằm đẩy mạnh tự chủ về tài chính.

- Triển khai thực hiện chủ trương thí điểm về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm người đứng đầu.

+ Thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND quận, huyện.

+ Lãnh đạo thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

- Thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND, huyện sau khi có Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến trước khi tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua. 

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW; Thông báo Kết luận số 30-TB/TW ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị; Kết luận số 17-K /TW ngày 11-9-2017 của Ban Chấp hành Trung ương kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021 và các Kế hoạch thực hiện của UBND thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị...

Chia sẻ bài viết