02/03/2019 - 17:18

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Tiếp theo)

Về kết quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Về tổ chức bộ máy: Đến đầu tháng 12 năm 2018, đã sắp xếp, kiện toàn giảm 9 đơn vị sự nghiệp (trong đó: sự nghiệp giáo dục giảm 8 đơn vị, sự nghiệp y tế giảm 1 đơn vị); sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA). Theo đó, Ban có 6 phòng (giảm 3 phòng) và 26 vị trí việc làm, với 57 viên chức, người lao động (giảm 21 người so với biên chế hiện có).

Thực hiện chuyển đổi 8 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên (giảm 819 người làm việc và 23 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Thành phố đã ban hành Kế hoạch và thực hiện giám sát trực tiếp đối với Đảng ủy, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Kết quả thực hiện cơ chế khoán kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra:

 Năm 2018, thành phố tiếp tục phân bổ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập của 2 loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên để duy trì hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Việc thực hiện giao khoán kinh phí theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng của nhà nước hiện còn khó khăn, do việc thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công của các ngành, lĩnh vực chưa được quy định cụ thể. Trong đó, năm 2018 tăng 8 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên so với năm 2017. 

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công và hoàn thiện cơ chế tài chính: UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, UBND thành phố đã giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu. UBND thành phố đã quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực để làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp chủ động xác định giá dịch vụ do đơn vị cung cấp, góp phần tăng nguồn thu để tiến đến xã  hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020) và Quyết định số 2981/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020). 

Về tinh giản và cắt giảm biên chế: Trong năm 2018 đã thực hiện tinh giản 6 công chức, 88 viên chức; cắt giảm 41 biên chế công chức, 1.334 số lượng người làm việc và 108 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, đến đến cuối tháng 11 năm 2018, đã thực hiện cụ thể: Về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 116 biên chế, giảm 5,44% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 54,46% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021); về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản và cắt giảm 2.264 người, giảm 9,8% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 98% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021).

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết