21/08/2008 - 08:54

Hoàn thiện môi trường pháp lý để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

* Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

(TTXVN)- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Về “ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp’’. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 18-8-2008.

Theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện, phối hợp thực hiện nhiều nội dung cụ thể để chủ động hoàn thiện môi trường pháp lý hướng hoạt động đình công tại các doanh nghiệp diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp trên cơ sở thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời đảm bảo ổn định môi trường đầu tư, trật tự xã hội.

Cụ thể, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện; sửa đổi, bổ sung Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi phạm pháp luật lao động; hướng dẫn quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng các chế định để hỗ trợ cho 2 bên trong quan hệ lao động với tư cách là bên thứ 3 ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố; phối hợp với một số cơ quan liên quan triển khai xây dựng thí điểm mô hình quan hệ lao động; xây dựng mô hình đàm phán, tham vấn tiền lương, hỗ trợ nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp... Bộ chủ trì và phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và sử dụng lao động; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển dạy nghề và nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề gắn liền với giáo dục pháp luật và ý thức tác phong lao động công nghiệp cho công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2009...

* Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định số 1132/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh làm Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đã đề ra; hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, ngành và các địa phương. Đề xuất, đôn đốc các Bộ, cơ quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch và biện pháp của Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra.

Chia sẻ bài viết