02/07/2022 - 12:41

Hỏi - Đáp về Luật An toàn, vệ sinh lao động

Hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp Báo Cần Thơ thông tin một số nội dung cơ bản trong Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc (Nghị định 88/2020/NĐ-CP).

Hỏi: Trường hợp nào được hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN?

Đáp: Theo Điều 28, Nghị định 88/2020/NĐ-CP, các trường hợp được hỗ trợ kinh phí điều tra lại theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 56, Luật An toàn, vệ sinh lao động là các vụ TNLĐ và trường hợp BNN được cơ quan có thẩm quyền điều tra lại khi cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) yêu cầu; không bao gồm các trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước.

Hỏi: Mức hỗ trợ kinh phí và thời hạn điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN thế nào?

Đáp: Điều 29, Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN chi trả 100% kinh phí việc điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo quy định hiện hành gồm: công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra; chi phí thuê chuyên gia và trưng cầu giám định; in ấn các tài liệu liên quan vụ TNLĐ, BNN. Thời hạn điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN không quá 60 ngày, trừ trường hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan có thẩm quyền tổ chức điều tra lại có thỏa thuận khác.

Hỏi: Hồ sơ hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN thế nào?

Đáp: Điều 30, Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ gồm: văn bản cơ quan BHXH đề nghị điều tra lại các vụ TNLĐ hoặc BNN; văn bản thỏa thuận về thời hạn điều tra (nếu có); quyết định thành lập đoàn điều tra TNLĐ hoặc BNN; biên bản điều tra lại các vụ TNLĐ hoặc BNN; bản chính chứng từ thanh, quyết toán chứng minh chi phí việc điều tra theo luật định.

Hỏi: Trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN thế nào?

Đáp: Theo Điều 31, Nghị định 88/2022/NĐ-CP, cơ quan BHXH có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN. Căn cứ đề nghị của cơ quan BHXH, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập đoàn điều tra TNLĐ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Y tế xem xét, quyết định thành lập đoàn điều tra BNN có sự tham gia của đại diện cơ quan BHXH. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí cần hỗ trợ gửi cơ quan BHXH để tạm ứng tối đa 80% kinh phí điều tra. Sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 30, Nghị định này về cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

A.P

Chia sẻ bài viết