11/12/2011 - 21:03

HẬU GIANG: Ngừng khởi công mới, cắt giảm, điều chuyển vốn 38 công trình trị giá trên 43,5 tỉ đồng

(CT)- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 -2 -2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tất cả các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt và có hiệu quả kết quả cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư kế hoạch năm 2011.

Theo đó, Hậu Giang đã thực hiện ngừng khởi công mới, cắt giảm, điều chuyển vốn của 38 công trình, với tổng vốn trên 43,5 tỉ đồng. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn 18 công trình (tổng nguồn vốn cắt giảm và điều chuyển 27,35 tỉ đồng), bố trí lại cho 12 công trình; cấp huyện rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn 20 công trình (tổng nguồn vốn cắt giảm và điều chuyển 16,231 tỉ đồng). Ngoài ra, để thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, toàn tỉnh đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng cuối năm 2011 đạt khoảng 31,4 tỉ đồng...

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, năm 2012, tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chuyển một phần đầu tư nhà nước sang đầu tư từ các nguồn vốn khác...

T.ĐẠT

Chia sẻ bài viết