06/11/2008 - 08:32

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Đưa nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên lên bước tiến mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, tổng kết thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá đúng những ưu điểm và những vấn đề chưa đạt được; thống nhất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong thời gian tới. Sau khi đánh giá kết quả sau 6 năm thực hiện, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế cũng như chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, quán triệt thường xuyên về 2 nhiệm vụ chiến lược là vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược. Không được lơ là, mất cảnh giác, lơ là trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong việc xây dựng lực lượng; tăng cường vai trò tham mưu, triển khai cơ quan quân sự địa phương các cấp, thường xuyên quản lý, huấn luyện tốt lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Cần thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo đội ngũ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn các cấp, ngành cùng quan tâm thực hiện tốt những nội dung trên, quyết tâm đưa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên lên bước tiến mới, trở thành lực lượng quan trọng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết