18/05/2023 - 08:36

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-12-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện Ðề án “Ðổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Ðề án), Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành GDCT. Qua đó, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ngày càng kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang thành phố học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 và Ðề án; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; kết hợp chặt chẽ GDCT cơ bản với giáo dục thường xuyên; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các lực lượng, phương tiện tham gia GDCT. Công tác GDCT của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tập trung vào việc bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng của Ðảng, xác định đúng đắn nhiệm vụ cho CBCS. Bên cạnh đó, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố gắn thực hiện Chỉ thị số 124 và Ðề án với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên phát động...

Ở quận Thốt Nốt, Ban CHQS quận bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ để cụ thể hóa trong phổ biến, tuyên truyền, GDCT cho CBCS; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, tinh thần đoàn kết, giáo dục nhiệm vụ, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đạo đức lối sống của CBCS LLVT quận. Ðơn vị đảm bảo tốt các nội dung huấn luyện, thời gian GDCT cho các đối tượng. Trong đó, tập trung định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động sát với chức trách, nhiệm vụ từng CBCS trong LLVT quận. Ban CHQS quận tập trung đổi mới hình thức học tập chính trị, nhất là đối với Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng... Ðồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp cho đội ngũ CB giảng dạy chính trị; kịp thời cử CB tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức. “Trong các đợt tập trung huấn luyện, Ban CHQS quận còn tổ chức cho CBCS tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tọa đàm, hái hoa dân chủ, văn hóa - văn nghệ... Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCS. Hằng năm, quân số học tập chính trị của các đối tượng đạt từ 98-100%” - Trung tá Nguyễn Thanh Tuyền, Chính trị viên phó Ban CHQS quận, cho biết.

Trong 12 năm qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác GDCT. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu GDCT cho các đối tượng; đổi mới hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị... Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng chương trình GDCT cho cơ quan, đơn vị đúng phân cấp. Các đơn vị đã biên soạn nội dung GDCT do đơn vị tự xác định, bao gồm truyền thống LLVT thành phố, truyền thống đơn vị, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh... Các cơ quan, đơn vị và Bộ CHQS thành phố đã biên soạn 105 tài liệu tự xác định các loại, chất lượng khá.

Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố thường xuyên quan tâm, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp cho đội ngũ CB giảng dạy chính trị; kịp thời đề nghị đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường; cử CB tham gia tập huấn, hội thi giảng dạy chính trị do cấp trên tổ chức… Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn và chỉ đạo các đơn vị tập huấn cho 100% CB giảng dạy chính trị. Ðến nay, LLVT thành phố đã tổ chức 30 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác GDCT, với hơn 3.150 lượt CB tham dự.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác GDCT; định hướng đúng đắn tư tưởng cho CBCS, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” cùng với tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và vai trò tham mưu của cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức GDCT tại đơn vị; bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, Quân đội và đơn vị trong từng thời điểm để cập nhật vào bài giảng; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động GDCT để đạt hiệu quả thiết thực... Ðồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ngành tuyên giáo và tổ chức chính trị - xã hội các địa phương cùng góp sức tạo hiệu quả cao trong công tác GDCT cho CBCS.

Chia sẻ bài viết