28/06/2019 - 18:20

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp 

(CT)- Sáng 28-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 101 điểm cầu trực tuyến quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị trong thành phố, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy quán triệt những nội dung quan trọng Dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35). Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 35.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu: các cấp ủy đảng tập trung tổ chức quán triệt đến tất cả đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Chỉ thị 35; cần chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, văn kiện đại hội phải đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025. Văn kiện đại hội phải phát huy trí tuệ tập thể thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Về nhân sự, cấp ủy đảng phải thực hiện chặt chẽ, công khai, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định; bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, yêu cầu cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số theo quy định và phải gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nắm chặt tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch về chống phá đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, xử lý những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy vào cấp ủy; xử lý nghiêm những đối tượng tố cáo sai sự thật, nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng trước khi đại hội. Quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Thành ủy mong muốn, các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết