03/12/2011 - 09:31

Chống thất thu thuế trong doanh nghiệp FDI

Nhiệm vụ then chốt được Bộ Tài chính đặt ra trong thời gian tới đối với ngành Thuế là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI.

Theo đó, Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác thanh tra các hoạt động chuyển giá, tổ chức thống kê phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các tiêu chí: ngành nghề kinh doanh; thời gian thực tế đầu tư; tổng số lỗ, số tiền thuế đã hoàn...

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy phạm pháp luật về quyền xác định giá; thương thảo giá trước (APA) khi đảm bảo kinh doanh tại Việt Nam; bổ sung quy phạm pháp luật về quyền ấn định thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động giao dịch liên kết chuyển giá; quy phạm pháp luật về không giải quyết hoàn thuế đối với doanh nghiệp có số lỗ vượt vốn chủ sở hữu.

Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức rà soát các dự án đang hoạt động kinh doanh có số lỗ vượt vốn chủ sở hữu để không cấp phép mở rộng dự án hoặc đầu tư dự án. Ngành Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án nợ đọng tiền sử dụng đất để có biện pháp thu hồi nợ hiệu quả; đề xuất với các Bộ chủ quản Tập đoàn, Tổng công ty chỉ đạo Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty rà soát chấn chỉnh hoạt động kinh doanh có giao dịch liên kết chuyển giá trong nội bộ.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết