16/10/2012 - 22:23

Phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII):

Cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Ngày 16-10, tiếp tục phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 nêu rõ: Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2012 ước đạt 741,5 nghìn tỉ, tăng 0,14% so với dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 904,1 nghìn tỉ, tăng 0,11% so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,8% GDP. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2012 ước thực hiện chỉ đạt 870 nghìn tỉ đồng, bằng 29,5 GDP. Lãi suất tín dụng giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến theo hướng tăng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ. Tỷ giá cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng; kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với chỉ tiêu kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đạt kết quả tốt. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh từng bước được tháo gỡ, chỉ số tồn kho giảm dần; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển. Tiến độ giải ngân vốn đầu từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ được đẩy nhanh; vốn ODA giải ngân tăng cao hơn so với cùng kỳ. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, thông tin, tuyên truyền, y tế có tiến bộ. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm. Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Báo cáo cũng chỉ ra năm 2012, tình hình phát triển kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc; lạm phát được kiềm chế song vẫn còn diễn biến bất thường về giá cả. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, sức tiêu dùng thấp, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản, thị trường tài chính trầm lắng, tín dụng ngân hàng tăng trưởng thấp, nợ xấu ở mức cao…đã làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có tình hình thu - chi ngân sách.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí dự báo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và các giải pháp chủ yếu của báo cáo Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng, xu hướng khó khăn của nền kinh tế nước ta sẽ còn kéo dài trong năm 2013. Do vậy, Chính phủ cần đánh giá khách quan, toàn diện các yếu tố khi xây dựng các chỉ tiêu, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực cho mục tiêu trung và dài hạn. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, trong năm 2013, Chính phủ cần nghiên cứu các giải pháp để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô tạo lòng tin thị trường và xã hội, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội...

Phúc Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết