27/01/2008 - 11:42

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

Cho ý kiến một số vấn đề lớn của nhiều dự án luật

(TTXVN)- Từ ngày 24 đến 26-1-2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành phiên họp thứ 5 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan.

UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn thuộc nội dung của các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XII để các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, bao gồm các dự án: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Luật hoạt động chữ thập đỏ. Về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), UBTVQH đã cho ý kiến về vấn đề giảm bớt hình thức văn bản có quy phạm pháp luật; về tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật... nhằm đẩy mạnh hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về dự án Luật trưng mua, trưng dụng tài sản, UBTVQH cho ý kiến rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Làm rõ các trường hợp được trưng mua, trưng dụng tài sản theo nội dung và tinh thần của Điều 23 Hiến pháp năm 1992. Đối với dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, UBTVQH đã tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh, xác định các loại tài sản Nhà nước quy định trong Luật này; quy định rõ các cơ chế chính sách, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước. Riêng dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ, việc ban hành luật nhằm tạo hành lang pháp lý cần thiết điều chỉnh hoạt động chữ thập đỏ; tăng cường và thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động này; góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo...

UBTVQH đã cho ý kiến về việc tổ chức Hội nghị đại biểu QH chuyên trách khi cần thiết để thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật trước khi trình QH xem xét, thông qua. Xem xét, cho ý kiến về cơ chế khoán chi cho các ngành thuế, kho bạc và hải quan trong năm 2008. Cũng tại phiên họp này, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (sửa đổi) và Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng.

Chia sẻ bài viết