29/08/2019 - 15:33

Cách tạo biểu đồ kết hợp trong Excel 

Biểu đồ kết hợp trong Excel hiển thị hai loại biểu đồ (như cột và dòng) trên cùng một biểu đồ. Chúng được sử dụng để hiển thị các loại thông tin khác nhau trên một biểu đồ, chẳng hạn như thực tế so với chỉ tiêu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ trình bày cách tạo một biểu đồ kết hợp theo cùng một trục và một biểu đồ hiển thị các loại dữ liệu hỗn hợp trong một biểu đồ trên một trục khác.

Chèn biểu đồ kết hợp với một trục đơn

Ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một biểu đồ kết hợp để hiển thị doanh thu hàng tháng so với mục tiêu, chúng ta sử dụng dữ liệu mẫu bên dưới.

Bạn có thể thấy rằng giá trị Chỉ tiêu là như nhau mỗi tháng. Kết quả sẽ hiển thị dữ liệu dưới dạng một đường thẳng.

Để bắt đầu, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn lập biểu đồ cho A1:C13 trong ví dụ này. Tiếp theo, nhấp vào Insert > Combo. Chọn biểu đồ Clustered Column – Line.

Biểu đồ kết hợp được chèn với cả cột và đường bằng cách sử dụng cùng một trục. Như bên dưới.

Bạn có thể cải thiện thêm cho biểu đồ bây giờ, như thay đổi tiêu đề biểu đồ. Nhấp vào hộp tiêu đề biểu đồ và bắt đầu nhập để thay thế Tiêu đề biểu đồ với bằng một tên nào đó dễ hiểu hơn. Khi bạn nhập, văn bản sẽ xuất hiện trong thanh công thức ở trên.

Bấm phím Enter và lưu văn bản Excel đã nhập, sau đó làm tiêu đề biểu đồ.

Chèn biểu đồ kết hợp với hai trục

Sử dụng dữ liệu mẫu được hiển thị bên dưới, ta tạo biểu đồ kết hợp để hiển thị doanh thu hàng tháng và ngân sách quảng cáo trên cùng một biểu đồ.

Chọn phạm vi A1:C13. Nhấp vào Insert >Combo. Chọn biểu đồ “Clustered Column – Line on Secondary Axis”.

Biểu đồ chèn vào trông như thế này.

Thay đổi Biểu đồ Hiện tại thành Biểu đồ Kết hợp

Chúng ta đã xem hai ví dụ về việc tạo biểu đồ kết hợp từ dữ liệu bảng tính, nhưng biết cách chỉnh sửa biểu đồ hiện có cũng rất hữu ích.

Dưới đây là biểu đồ cột được tạo từ dữ liệu Doanh thu và Chi Quảng cáo.

Biểu đồ có một trục và bạn hầu như không thể thấy các cột ngân sách quảng cáo trên biểu đồ. Hãy thay đổi biểu đồ này thành biểu đồ kết hợp bằng cách tạo trục thứ cấp cho dữ liệu Chi Quảng cáo và thay đổi loại biểu đồ thành một dòng.

Để bắt đầu, nhấp chuột phải vào chuỗi dữ liệu bạn muốn thay đổi (Chi Quảng cáo trong ví dụ này). Tiếp theo, chọn “Change Series Chart Type…”.

Bây giờ, hãy đánh dấu vào hộp thứ cấp của trục thứ cấp cho các chuỗi dữ liệu mà bạn muốn tạo một trục cho nó. Chọn “Line” từ danh sách “Chart Type” của nhóm đối với chuỗi dữ liệu đó.

Biểu đồ được thay đổi thành biểu đồ kết hợp

Sau đó, bạn có thể thực hiện các cải tiến khác cho biểu đồ kết hợp, ví dụ như chỉnh sửa tiêu đề biểu đồ hoặc gắn nhãn cho trục của nó.

Hoàng Thy (Tổng hợp từ How-to Geek)

Chia sẻ bài viết