11/08/2011 - 09:41

Bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm tự kê khai theo các thông tin quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai. Việc kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.

Một trong những nội dung cũng được Nghị định nêu rõ, việc yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau đây: khi có kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng, cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng. Đối với công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức.

Theo Nghị định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lý bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-9-2011.

Chia sẻ bài viết