15/07/2020 - 21:29

Xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng phát triển văn minh, hiện đại 

(CT)- Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc vào ngày 15-7-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trong ngày làm việc hôm qua, ÐH đã nghe Ban Chấp hành Ðảng bộ quận báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Tiền Phong giữ chức Bí thư Quận ủy; bầu đồng chí Trần Tiến Dũng và đồng chí Huỳnh Trung Trứ giữ chức Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 6 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Bình Phước làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. ÐH đã bầu 38 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đã ra mắt ÐH và hứa sẽ tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, quận Ninh Kiều ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Các đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ÐH xác định phương hướng phát triển quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2020-2025: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo sự ổn định và phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững; nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo sự tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Giữ vững sự ổn định về chính trị - xã hội để tập trung phát triển kinh tế. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng chất đô thị trung tâm của TP Cần Thơ và vùng ÐBSCL.

ÐH thống nhất thực hiện khâu đột phá: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững; xây dựng quận Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Ðồng thời, ÐH cũng thống nhất xác định 16 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sẽ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết