01/05/2021 - 16:29

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

 Về tổ chức bộ máy, cơ quan tham mưu giúp việc:

Cấp thành phố: Văn phòng HÐND thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của HÐND, Thường trực HÐND, các ban của HÐND, các tổ đại biểu HÐND và đại biểu HÐND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HÐND thành phố. Ðồng thời, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 48/2016/NÐ-CP ngày 27-5-2016 của Chính phủ.

Về tổ chức bộ máy của văn phòng HÐND thành phố, tổng số cán bộ, công chức, người lao động là 44 người, gồm có: lãnh đạo văn phòng: 3 người, trong đó, 1 phó chánh văn phòng được giao phụ trách, điều hành văn phòng và điều hành các hoạt động của văn phòng, là chủ tài khoản, 2 phó chánh văn phòng còn lại được phân công phụ trách từng lĩnh vực và trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn của các phòng chức năng (Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị).

Cấp huyện, cấp xã: Ðến nay, hầu hết các quận, huyện đều được bố trí 1 chuyên viên (kiêm nhiệm), 1 lãnh đạo văn phòng HÐND, UBND tham mưu, giúp việc cho hoạt động HÐND nói chung và thường trực HÐND, các ban của HÐND cấp huyện nói riêng; HÐND đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, kịp thời phục vụ cho các hoạt động của HÐND. HÐND cấp xã, bố trí công chức văn phòng - thống kê của UBND cấp xã là bộ phận tham mưu chính giúp việc cho thường trực HÐND; đồng thời, thành viên các ban của HÐND cũng tích cực góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết