27/03/2009 - 08:31

Thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của người lao động

(TTXVN)- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo đánh giá 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc nêu rõ: Các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Luật BHXH, thể hiện bằng việc ban hành 14 Nghị định, 4 Quyết định và 22 Thông tư của Bộ và liên Bộ. Hệ thống BHXH từ Trung ương đến địa phương phát triển nhanh chóng.

Công tác quản lý Nhà nước về BHXH được tăng cường, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách về BHXH được đẩy mạnh. Hoạt động thu BHXH và quản lý đối tượng ở nhiều địa phương được quản lý chặt chẽ, đạt được tỷ lệ thu cao. Quỹ BHXH được sử dụng đúng mục đích, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người lao động; công tác giải quyết chế độ BHXH cho người lao động từng bước đổi mới trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính...

Hội thảo nhất trí về các giải pháp nhằm thực hiện tốt Luật BHXH: Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH theo chương trình, kế hoạch đề ra; Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động; đẩy mạnh hoạt động thu BHXH trên cơ sở thực hiện có hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý tại từng địa phương; kiện toàn đội ngũ thanh tra chuyên ngành về BHXH từ Trung ương đến cơ sở... Mặt khác, hệ thống sự nghiệp cung cấp dịch vụ BHXH cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức hoạt động và thực hiện các giải pháp tích cực trong hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH...

Chia sẻ bài viết