17/03/2019 - 17:13

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Bình:

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ ra cụ thể những biểu hiện nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đánh giá đúng tình hình Đảng ta hiện nay, đồng thời đề ra những giải pháp để khắc phục...

Thời gian qua, Đảng ủy xã Đông Bình tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 240 đảng viên thuộc 17 chi bộ trực thuộc. Đồng thời triển khai đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Qua triển khai, học tập, nhìn chung đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân tích cực tham gia học tập, quán triệt. Các cán bộ đảng viên cũng cam kết học tập, rèn luyện. Đồng thời, lấy hệ thống tiêu chí này để đánh giá xây dựng tiêu chuẩn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý từng giai đoạn, tiêu chí đánh giá hằng năm của cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...

Theo tôi, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhất là cấp ủy, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai trái và chấn chỉnh, giúp cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, từng bước hoàn thiện bản thân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân và tham gia trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo niềm tin giữa nhân dân với Đảng.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết