09/12/2021 - 09:44

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới 

(CT) - Chiều 8-12, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến với TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Nai về tình hình thực hiện và tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26). Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Xác định rõ tinh thần đó trong triển khai Nghị quyết số 26, TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Nai đã đạt được những kết quả quan trọng. Bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi vừa tạo ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26. Các ý kiến  đề xuất, kiến nghị của các địa phương sẽ được ghi nhận và chắt lọc để bổ sung vào nội dung báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26 và tham mưu xây dựng nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét tới đây...

Sau 13 năm triển khai, Nghị quyết số 26 đã được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại 3 địa phương trên cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện quyết liệt. Đồng thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Riêng TP Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết số 26, thành phố đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Thành phố đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Lĩnh vực chăn nuôi được chú trọng tái cấu trúc theo phương thức an toàn sinh học và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành phố đã có 41 sản phẩm được công nhận sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” từ 3 sao trở lên. TP Cần Thơ dẫn đầu khu vực ĐBSCL trong xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, thành phố có 36/36 xã và 4/4 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Hiện nay, thành phố có 17/36 xã nông thôn mới nâng cao. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn...

Tại hội nghị, các địa phương nêu đề xuất, kiến nghị phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với tình hình mới. Trong đó, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở ở vùng nông thôn; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc tập trung, tích tụ đất đai; sớm ban hành bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất;  ưu đãi về thuế, tín dụng đối với các dự án đổi mới công nghệ, dự án sản xuất sản phẩm mới…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết