25/08/2018 - 18:18

Đơn giản thủ tục hành chính lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 17/2018//TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-10-2018. Theo NHNN, Thông tư 17 được ban hành nhằm thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm quản lý nhà nước của NHNN, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động của các TCTD, doanh nghiệp.

Thông tư 17 được kết cấu 8 điều. Theo đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15-12-2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam để đơn giản hóa các quy định về điều kiện cổ đông sáng lập. Cụ thể: Điểm đ khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập; cổ đông sáng lập là cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau: Mang quốc tịch Việt Nam, không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn, là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.

Điều 3 của Thông tư 17 cũng nêu bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14-8-2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều 4 của Thông tư 17 quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25-12-2015 của Thống đốc NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng. Cụ thể là không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn… Điều 5 nêu bãi bỏ một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26-11-2012 của Thống đốc NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã. Điều 6 của Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31-3-2015 của Thống đốc NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân…

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay các bộ, ngành và các địa phương đang nỗ lực rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh, cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp. Và NHNN cũng thực hiện chủ trương này. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh lĩnh vực ngân hàng không chỉ thúc đẩy hoạt động của các TCTD hiệu quả hơn, mà còn hỗ trợ rất lớn cho khách hàng và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến tín dụng, ngoại hối. Hoạt động của nhiều TCTD Việt Nam cũng được các tổ chức thế giới xếp hạng, đánh giá cao; đây là điều kiện để Việt Nam tiến đến chuẩn hóa các tiêu chuẩn quốc tế ngành ngân hàng và tạo điều kiện để các TCTD hoạt động tốt hơn thời gian tới.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết