13/02/2019 - 18:56

Đề nghị xử phạt những khu dân cư tự phát

Cử tri đề nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt những khu dân cư tự phát, các trường hợp xây dựng không phép. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri cũng là nội dung được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố đã có Công văn số 3713/UBND-XDĐT ngày 1-11-2018 về việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Trong đó đã giao:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: Rà soát Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 2-10-2017 của UBND thành phố quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Trường hợp cần sửa đổi bổ sung thì tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố sửa đổi cho phù hợp và đề xuất biện pháp xử lý các khu dân cư tự phát theo đúng quy định.

- Giao Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng: Có biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh các khu dân cư tự phát. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình.

Để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2380 /SXD-TTrXD ngày 9-11-2018 về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố và chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên phối hợp UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt, để làm cơ sở quản lý.

Chia sẻ bài viết