17/02/2020 - 08:40

Đề nghị thông tin phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thông tin phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án khu đô thị mới trên địa bàn phường Bình Thủy, quận Bình Thủy do Công ty TNHH MTV Phạm Trí làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, để tạo tính chủ động cho các địa phương, UBND thành phố đã ủy quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11-7-2016 của UBND thành phố. Theo quy định trên, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đô thị mới trên địa bàn phường Bình Thủy, quận Bình Thủy do Công ty TNHH MTV Phạm Trí làm chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND quận Bình Thủy. Quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án được thành lập phải thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục, công khai phương án để các hộ dân bị ảnh hưởng biết được. 

Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thực hiện và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được UBND thành phố ban hành tại thời điểm thu hồi đất. Về giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013.

Chia sẻ bài viết